REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU DO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W POZNANIU

§1

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży jednorazowych biletów wstępu na teren Miasto Poznań – Ogród Zoologiczny w Poznaniu (zwanego dalej „Ogród Zoologiczny”, wejście przy ul. Krańcowa 81, 61-048 Poznań, z siedzibą przy ul. Browarna 25, 61-063 Poznań, NIP 209-00-01-440 ,za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem zoo.poznan.pl
2. Dokonanie zakupu biletu w systemie on-line jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
3. Z uwagi na brak możliwości zwrotu lub wymiany zakupionego biletu lub zakupionych biletów, prosimy o rozważne dokonywanie zakupów.

§2

Zakup biletów on-line
1. Warunkiem zakupu biletów poprzez system sprzedaży on-line jest:
– wybór daty zakupu biletu,
– wybór rodzaju i ilości biletów,
– rejestracja Kupującego lub wprowadzenie w formularzu następujących danych: adres e-mail, imię, nazwisko, adres, NIP (w przypadku potrzeby otrzymania faktury),
– dokonanie opłaty za bilet lub bilety,
– wydruk biletu lub biletów, które zostaną wysłane na wskazany adres e-mail.
2. Ogród Zoologiczny nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
3. W przypadku, gdy Kupujący planuje wizytę w dniu zakupu biletu lub biletów, transakcji
należy dokonać najpóźniej na 3 godziny przed zamknięciem Ogrodu Zoologicznego.
4. Zakupiony bilet ważny jest na wybrany dzień zakupu.
5. Ogród Zoologiczny jest czynny codziennie o każdej porze roku, również w soboty, niedziele i wszystkie dni świąteczne. Informacje na temat godzin otwarcia znajdują się na stronie zoo.poznan.pl w zakładce INFORMACJE.
6. W sprzedaży on-line są dostępne następujące jednorazowe bilety: normalny, ulgowy, rodzinny, zimowy, normalny z dziećmi do lat 3, ulgowy z dziećmi do lat 3, zimowy z dziećmi do lat 3 przy czym: Bilety ulgowe, przysługują dzieciom w wieku przedszkolnym, uczniom oraz studentom na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytom i rencistom posiadaczom Poznańskiej Karty Turystycznej i vouchera oraz grupom zorganizowanym powyżej 10 osób, a także osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom na podstawie stosownego orzeczenia o niepełnosprawności bądź inwalidztwie. Normalny z dziećmi do lat 3, Ulgowy z dziećmi do lat 3, Zimowy z dziećmi do lat 3 przysługuje dzieciom do ukończenia 3 roku życia z ich opiekunami Bilet rodzinny, przysługuje nie więcej niż 6 członkom rodziny, w tym nie więcej niż 2 osoby pełnoletnie.
7. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z biletów ulgowych są:
– ważna legitymacja szkolna lub studencka,
– legitymacja rencisty, emeryta lub dowód tożsamości wraz z odcinkiem renty lub emerytury,
– dokument orzekający o niepełnosprawności,
– Imienna Karta Rodziny Dużej,
– Poznańska Karta Turystyczna,
– Voucher.
8. W celu otrzymania faktury VAT osoba dokonująca zakupu biletu powinna zaznaczyć w systemie rezerwacji okienko „Faktura VAT-Tak” i podać nr NIP. Faktura zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w formularzu.
9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za poprawność danych podanych do faktury.
10. Warunkiem internetowej sprzedaży biletu lub biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 1 godziny powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Przed dokonaniem płatności należy na stronach rezerwacji on-line sprawdzić, czy system obsługuje bank, z którego będzie wykonywana transakcja zapłaty lub dokonać zapłaty za pomocą karty płatniczej akceptowalnej przez system.
11. Szczegółowe informacje o warunkach płatności i przelewów internetowych znajdują się w Regulaminie Przelewy24 (https://www.przelewy24.pl/regulamin) na stronie www.przelewy24.pl w zakładce Kupuj on-line. Jeśli bilety zostały już sprzedane albo wpłata nastąpi po upływie 20 minut od chwili złożenia Zamówienia biletu, wpłata na konto jest traktowana, jako przedpłata i posiada status „do wykorzystania”.
12. Zapłaty można dokonać za pomocą przelewu elektronicznego lub karty płatniczej. Przed dokonaniem płatności należy sprawdzić na stronach rezerwacji on-line, czy system obsługuje bank, z którego będzie dokonana transakcja zapłaty, bądź czy system akceptuje kartę płatniczą, której Kupujący zamierza użyć.
Uwaga!
Płatność dokonywana za pośrednictwem banku nie działającego w systemie on-line, opóźnia dostarczenie biletu na wskazany poprawnie adres e-mail.
13. Ogród Zoologiczny nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego.
14. Ceny biletów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
15. Każda transakcja zakupu biletu lub biletów on-line zostanie zakończona nadaniem indywidualnego numeru transakcji oraz przekazaniem biletu drogą elektroniczną w formacie PDF na poprawnie wskazany adres e-mail.
16. Otrzymany bilet należy wydrukować we własnym zakresie.
17. Kupujący odpowiedzialny jest za prawidłowy wydruk biletu lub biletów, jak również ich ochronę na swojej skrzynce pocztowej i bezpieczne przechowywanie. Wysłanie biletu po raz kolejny nie będzie możliwe.
18. Na zakupiony on-line bilet wchodzi pierwszy okazujący się nim zwiedzający, w związku z tym należy przechowywać go w bezpiecznym miejscu. Przekazanie biletu innej osobie, kopiowanie, zgubienie jak również udostępnienie osobom trzecim uniemożliwi Kupującemu wejście do Ogrodu Zoologicznego na ten sam bilet.
19. Ogród Zoologiczny nie ponosi odpowiedzialności oraz nie jest zobowiązany do zwrotu wartości biletu, gdy na skutek sytuacji opisanych w § 2 pkt 19 osoba nieuprawniona wykorzysta bilet.
20. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi ani zamianie na inny termin.
21. Klient zamawiający i kupujący bilet lub bilety ulgowe i bezpłatne przyjmuje do wiadomości, że ich zrealizowanie będzie możliwe tylko i wyłącznie po okazaniu dokumentów uprawniających do korzystania z ulg. Bilety ulgowe i bezpłatne bez udokumentowania prawa do ulg, nie uprawniają do wejścia na teren Ogrodu Zoologicznego i są nieważne.
22. Ogród Zoologiczny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu, jak również za zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.
23. Ogród Zoologiczny zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.

§3

Ochrona danych
1. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Ogród Zoologiczny w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym jak również wszelkich niezbędnych działań służących do prawidłowego funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
2. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z ezm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
3. Otrzymane dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
4. Administratorem danych osobowych jest Ogród Zoologiczny.
5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
6. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym jak również wszelkich niezbędnych działań służących do prawidłowego funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na Stronie Internetowej danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
8. W trakcie realizacji umowy, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne na Stronie Internetowej.
9. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Kupujących korzystających ze Strony Internetowej: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, NIP.
10. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
11. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
12. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
13. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
13.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
13.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

§4

Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej zoo.poznan.pl
2. Zasady dotyczące wizyty w Ogrodzie Zoologicznym uregulowane są w regulaminie zwiedzania, dostępnym na stronie internetowej zoo.poznan.pl, w zakładce INFORMACJE -> REGULAMIN
3. Informacje uzupełniające dotyczące rezerwacji on-line można uzyskać pod numerem telefonu 61 642 92 36 wew. 1.
4. Reklamacje dotyczące płatności należy kierować do Przelewy24. Pozostałe reklamacje można składać w formie pisemnej na adres Ogrodu Zoologicznego wskazany w § 1 pkt 1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu biletu, datę dokonania transakcji, numer transakcji, opis przedmiotu Reklamacji i kontakt. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od momentu zgłoszenia.
5. Ogród Zoologiczny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie zoo.poznan.pl
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.04.2016 roku.

Ewa Zgrabczyńska
Dyrektor Ogrodu Zoologicznego