REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGRODU ZOOLOGICZNEGO W POZNANIU

I. Ogólne przepisy porządkowe
Warunkiem przebywania na terenie Ogrodu Zoologicznego jest wykupienie biletu wstępu
1. Wykupione bilety wstępu należy zachować do kontroli przez cały czas pobytu w ZOO
2. Ogród Zoologiczny otwarty jest w godzinach od 9.00 do:
– styczeń – luty – 16.00
– marzec – 17.00
– kwiecień – wrzesień – 19.00
– październik – 17.00
– listopad – grudzień – 16.00
3. Kasy zamykane są na godzinę przed zamknięciem ZOO.
4. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Ogrodu wyłącznie pod opieką dorosłych (opiekunów).
5. Ogród Zoologiczny zarządzeniem Dyrektora wprowadził dodatkowy pakiet usługi o charakterze edukacyjnym, zwiększający zróżnicowanie oferty dydaktycznej. W celu skorzystania z usługi należy skontaktować się z działem dydaktycznym Ogrodu Zoologicznego.

II. Na terenie Ogrodu obowiązuje bezwzględny zakaz:
a. przebywania na terenie ZOO poza godzinami otwarcia,
b. wjazdu samochodami przez zwiedzających ,
c. jazdy na rowerach, w tym rowerkach dziecięcych łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach i hulajnogach,
d. karmienia i niepokojenia zwierząt oraz wkładania rąk poza ogrodzenie, sadzania dzieci na barierkach, ogrodzeniach, poręczach, przekraczania barier i ogrodzeń
e. wrzucania na wybiegi zwierząt i podawania zwierzętom jakichkolwiek przedmiotów,
f. poruszania się poza alejkami i placami przeznaczonymi dla zwiedzających,
g. wnoszenia artykułów pirotechnicznych, tj. petard, rakiet, sztucznych ogni, pojemników z gazem, broni palnej i gazowej, itp.,
h. wchodzenia na zaplecza ekspozycji zwierząt,
i. dotykania elementów ogrodzeń będących pod napięciem elektrycznym tzw. pastuchów elektrycznych,
j. wprowadzania jakichkolwiek zwierząt,
k. niszczenia zieleni, deptania trawników, zrywania kwiatów, wyrywania sadzonek o uszkadzania krzewów,
l. zaśmiecania terenu,
m. hałasowania, straszenia i drażnienia zwierząt,
n. palenia tytoniu w pawilonach i pomieszczeniach dla zwierząt,
o. wchodzenia na teren Ogrodu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także wnoszenia alkoholu na teren Ogrodu
p. zakazane jest prowadzenie działalności handlowej, usługowej i akwizycyjnej za wyjątkiem osób świadczących tę usługę na podstawie umów zawartych z Ogrodem.
q. użytkowania zasobów naturalnych na terenie ZOO (w tym ryb ze stawów, runa, liściarki, odchodów zwierząt), zakaz ten nie dotyczy pracowników Ogrodu pozyskujących zasobów naturalnych dla potrzeb jednostki.

III. Bezpieczeństwo zwiedzających
1. Zwiedzający mogą poruszać się na terenie Ogrodu wyłącznie po wyznaczonych drogach (zgodnie z drogami zaznaczonymi na planie Ogrodu).
2. Zwiedzającym nie wolno wchodzić na żadne bariery ani ogrodzenia oddzielające zwiedzających od zwierząt ani przekraczać ogrodzeń i barier, a także zbliżania się do zwierząt.
3. Zwiedzający winni bezwzględnie przestrzegać uwag i zaleceń umieszczonych na tablicach informacyjnych i ostrzegawczych zamieszczonych na terenie Ogrodu.
4. Na drogach, po których poruszają się kolejki zwiedzający winni zachować szczególną ostrożność i poruszać się w sposób nie utrudniający przejazd kolejek.
5. Zakazane jest wchodzenie na zaplecza wybiegów dla zwierząt.
6. Zwiedzającym nie wolno sadzać ani stawiać dzieci na ogrodzeniach i barierkach.
7. Zwiedzający odpowiada za wszelkie szkody i straty wynikłe z nieprzestrzegania niniejszych przepisów.
8. ZOO odpowiada za wszelkie szkody i straty powstałe z jego winy.
9. Osoby nie przestrzegające postanowień i zasad określonych w regulaminie będą usuwane z terenu ZOO, a w przypadkach szczególnie rażących naruszeń oddawane w ręce Policji.
10. Za naruszenie zakazów określonych w regulaminie, ZOO ma prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzoną szkodę na podstawie przepisów prawa cywilnego.
11. Osoby naruszające postanowienia i zasady wynikające z regulaminu podlegają odpowiedzialności karnej na zasadach określonych w przepisach ustaw karnych.

Ewa Zgrabczyńska
Dyrektor Ogrodu Zoologicznego