Informacja z art. 67 ust. 13 Ustawy

Informacja o udzieleniu zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 13 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Data zamieszczenia: 22 grudnia 2020 r.

1) nazwę i adres zamawiającego:

Ogród Zoologiczny w Poznaniu

Kaprala Wojtka 3

61-063  Poznań

www.zoo.poznan.pl

 

2) określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz wartości zamówienia:

Przedmiotem Umowy jest zabezpieczenie porządku i czystości, polegające na opróżnianiu ok. 174 koszy na śmieci znajdujących się na terenie Nowego Ogrodu oraz utrzymaniu czystości.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. a) opróżniania koszy w liczbie ok. 174 szt. i zwożenia śmieci do pojemników zlokalizowanych na terenie Nowego ZOO,
  2. b) sprzątania alejek takim sprzętem jak: dmuchawy spalinowe, zamiatarki,
  3. c) w okresie jesienno-zimowym, tj. od października do marca – usuwanie liści, połamanych gałęzi oraz śniegu,
  4. d) usuwania śmieci z dróg i chodników,
  5. e) mycia koszy na śmieci (raz w miesiącu od kwietnia do sierpnia),
  6. f) czyszczenia ławek (raz w miesiącu od kwietnia do sierpnia),
  7. g) posypywania piaskiem alejek w okresie zimowym,
  8. h) usuwanie oblodzeń w okresie zimowym przy użyciu środków uzgodnionych z Zamawiającym,
  9. i) bieżącego i niezwłocznego powiadamiania administracji o awariach, uszkodzeniach (w szczególności: wybite szyby, brak światła, zepsute zamki).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia w zależności od potrzeb, o  nie więcej niż 30% wartości zamówienia.

 

wartość zamówienia: 186 000 zł netto, 200 880 zł brutto

 

3) nazwę i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa,:

Spółdzielnią Socjalną „Poznanianka”, 61-656 Poznań, os. Powstańców Warszawy 5D; NIP: 9721243335; KRS: 0000455375

 

4) podstawę prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia

Zamówienia udzielon0 na podstawie art. 67 ust 1 pkt 14 Ustawy przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

 

5) termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:

Umowa będzie wykonywana od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku.

 

6) informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało opublikowane: nie opublikowano,

 

7) informację o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2: zostanie opublikowane na profilu BZP Zamawiającego zgodnie z art. 95 Ustawy.