UWAGA!!! TO JEST ARCHIWALNA WERSJA STRONY Z DNIA 24 STYCZNIA 2020 ROKU

ATTENTION!!! THIS IS AN ARCHIVAL VERSION OF THIS WEBSITE AS OF JANUARY 24, 2020

×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Regulamin


REGULAMIN KORZYSTANIA  Z OGRODU ZOOLOGICZNEGO W POZNANIU

I.      Ogólne przepisy porządkowe

Warunkiem przebywania na terenie Ogrodu Zoologicznego jest wykupienie biletu wstępu

1. Wykupione bilety wstępu należy zachować do kontroli przez cały czas pobytu w ZOO
2. Ogród Zoologiczny otwarty jest w godzinach od 9.00 do :


Styczeń – luty              16.00

Marzec                         17.00

Kwiecień – wrzesień    19.00

Październik                  17.00

Listopad – grudzień     16.00

3. Kasy zamykane są na godzinę przed zamknięciem ZOO.
4. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Ogrodu wyłącznie pod opieką dorosłych (opiekunów).
5. Ogród Zoologiczny zarządzeniem Dyrektora wprowadził dodatkowy pakiet usługi o charakterze edukacyjnym, zwiększający zróżnicowanie oferty dydaktycznej. W celu skorzystania z usługi należy skontaktować się z działem dydaktycznym Ogrodu Zoologicznego.   


II.     Na terenie Ogrodu obowiązuje bezwzględny zakaz :

a) przebywania na terenie ZOO poza godzinami otwarcia,

b) wjazdu samochodów na teren ZOO poza pojazdami posiadającymi zezwolenie dyrektora

c) jazdy na rowerach, łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach i hulajnogach oraz ich prowadzenia i wnoszenia, (poza patrolami rowerowymi służb porządkowych oraz pracownikami zoo)

d) karmienia i niepokojenia zwierząt oraz wkładania rąk poza ogrodzenie,

e) wrzucania na wybiegi zwierząt i podawania zwierzętom jakichkolwiek przedmiotów,

f) poruszania się poza alejkami i placami przeznaczonymi dla zwiedzających,

g) wnoszenia artykułów pirotechnicznych, tj. petard, rakiet, sztucznych ogni, pojemników z gazem, broni palnej i gazowej, itp.,

h) wchodzenia na zaplecza ekspozycji zwierząt,

i) dotykania elementów ogrodzeń będących pod napięciem elektrycznym tzw. pastuchów elektrycznych, 

j) wprowadzania jakichkolwiek zwierząt,

k) niszczenia zieleni, deptania trawników, zrywania kwiatów, wyrywania sadzonek, uszkadzania krzewów,

l)  zaśmiecania terenu,

m) hałasowania, straszenia i drażnienia zwierząt,

n) palenia tytoniu i używania e-papierosów,

o) wchodzenia na teren Ogrodu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także wnoszenia alkoholu na teren Ogrodu. Spożywania alkoholu poza wyznaczonymi miejscami (lokalami gastronomicznymi).

p) zakazane jest prowadzenie działalności handlowej, usługowej i akwizycyjnej za wyjątkiem osób świadczących tę usługę na podstawie umów zawartych z Ogrodem.

III.    Bezpieczeństwo zwiedzających

1. Zwiedzający mogą poruszać się na terenie Ogrodu wyłącznie po wyznaczonych drogach (zgodnie z drogami zaznaczonymi na planie Ogrodu).

2. Zwiedzającym nie wolno wchodzić na żadne bariery ani ogrodzenia oddzielające zwiedzających od zwierząt ani przekraczać ogrodzeń i barier, a także zbliżania się do zwierząt.

3. Zwiedzający winni bezwzględnie przestrzegać uwag i zaleceń umieszczonych na tablicach informacyjnych i ostrzegawczych zamieszczonych na terenie Ogrodu.

4. Na drogach, po których poruszają się kolejki zwiedzający winni zachować szczególną ostrożność i poruszać się w sposób nie utrudniający przejazdu kolejek.

5. Zakazane jest wchodzenie na zaplecza wybiegów dla zwierząt.

6. Zwiedzającym nie wolno sadzać ani stawiać dzieci na ogrodzeniach i barierkach.

7. Zwiedzający odpowiada za wszelkie szkody i straty wynikłe z nieprzestrzegania niniejszych przepisów.

8. ZOO odpowiada za wszelkie szkody i straty powstałe z jego winy.

9. Osoby nie przestrzegające postanowień i zasad określonych w regulaminie będą usuwane z terenu ZOO, a w przypadkach szczególnie rażących naruszeń oddawane w ręce Policji.

10. Za naruszenie zakazów określonych w regulaminie ZOO zastrzega sobie możliwość pobierania kar pieniężnych w wysokości:

a) 20 zł - w przypadku poruszania się przez zwiedzających poza alejkami i placami przeznaczonymi dla zwiedzających, tj. z naruszeniem postanowienia określonego w punkcie II lit. f regulaminu,

b) 100 zł - w przypadku naruszenia zakazu karmienia i niepokojenia zwierząt oraz wkładania rąk poza ogrodzenie, określonego w punkcie II lit. d regulaminu  oraz wchodzenia na zaplecza ekspozycji zwierząt określonego w punkcie II lit. h regulaminu,

c) 50 zł - w przypadku naruszenia zakazu wrzucania na wybiegi zwierząt i podawania zwierzętom jakichkolwiek przedmiotów,  określonego w punkcie II lit. e regulaminu oraz w przypadku wejścia na teren Ogrodu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub wniesienia alkoholu na teren Ogrodu.

11. Kary określone w ust. 10 mogą się kumulować.

12. Zastrzega się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w ust. 10 kar, na zasadach ogólnych.

13. Osoby naruszające postanowienia i zasady wynikające z regulaminu podlegają odpowiedzialności karnej na zasadach określonych w przepisach ustaw karnych.


Ewa Zgrabczyńska
Dyrektor Ogrodu Zoologicznego

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU DO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W POZNANIU

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży jednorazowych biletów wstępu na teren Miasto Poznań - Ogród Zoologiczny w Poznaniu (zwanego dalej „Ogród Zoologiczny”, wejście przy ul. Krańcowa 81, 61-048 Poznań, z siedzibą przy ul. Browarna 25, 61-063 Poznań, NIP 209-00-01-440 ,za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem zoo.poznan.pl
2. Dokonanie zakupu biletu w systemie on-line jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
3. Z uwagi na brak możliwości zwrotu lub wymiany zakupionego biletu lub zakupionych biletów, prosimy o rozważne dokonywanie zakupów.
§ 2 Zakup biletów on-line
1. Warunkiem zakupu biletów poprzez system sprzedaży on-line jest:
- wybór daty zakupu biletu,
- wybór rodzaju i ilości biletów,
- rejestracja Kupującego lub wprowadzenie w formularzu następujących danych: adres e-mail, imię, nazwisko, adres, NIP (w przypadku potrzeby otrzymania faktury),
- dokonanie opłaty za bilet lub bilety,
- wydruk biletu lub biletów, które zostaną wysłane na wskazany adres e-mail.
2. Ogród Zoologiczny nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
3. W przypadku, gdy Kupujący planuje wizytę w dniu zakupu biletu lub biletów, transakcji należy dokonać najpóźniej na 3 godziny przed zamknięciem Ogrodu Zoologicznego.
4. Zakupiony bilet ważny jest na wybrany dzień zakupu.
5. Ogród Zoologiczny jest czynny codziennie o każdej porze roku, również w soboty, niedziele i wszystkie dni świąteczne. Informacje na temat godzin otwarcia znajdują się na stronie zoo.poznan.pl w zakładce INFORMACJE.
6. W sprzedaży on-line są dostępne następujące jednorazowe bilety: normalny, ulgowy, rodzinny, zimowy, normalny z dziećmi do lat 3, ulgowy z dziećmi do lat 3, zimowy z dziećmi do lat 3
przy czym:
Bilety ulgowe, przysługują dzieciom w wieku przedszkolnym, uczniom oraz studentom na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytom i rencistom posiadaczom Poznańskiej Karty Turystycznej i vouchera oraz grupom zorganizowanym powyżej 10 osób, a także osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom na podstawie stosownego orzeczenia o niepełnosprawności bądź inwalidztwie.
Normalny z dziećmi do lat 3, Ulgowy z dziećmi do lat 3, Zimowy z dziećmi do lat 3 przysługuje dzieciom do ukończenia 3 roku życia z ich opiekunami
Bilet rodzinny, przysługuje nie więcej niż 6 członkom rodziny, w tym nie więcej niż 2 osoby pełnoletnie.
7. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z biletów ulgowych są:
- ważna legitymacja szkolna lub studencka,
- legitymacja rencisty, emeryta lub dowód tożsamości wraz z odcinkiem renty lub emerytury,
- dokument orzekający o niepełnosprawności,
- Imienna Karta Rodziny Dużej,
- Poznańska Karta Turystyczna,
- Voucher.
8. W celu otrzymania faktury VAT osoba dokonująca zakupu biletu powinna zaznaczyć w systemie rezerwacji okienko „Faktura VAT-Tak” i podać nr NIP. Faktura zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w formularzu.
9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za poprawność danych podanych do faktury.
10. Warunkiem internetowej sprzedaży biletu lub biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 1 godziny powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Przed dokonaniem płatności należy na stronach rezerwacji on-line sprawdzić, czy system obsługuje bank, z którego będzie wykonywana transakcja zapłaty lub dokonać zapłaty za pomocą karty płatniczej akceptowalnej przez system.
11. Szczegółowe informacje o warunkach płatności i przelewów internetowych znajdują się w Regulaminie Przelewy24 (https://www.przelewy24.pl/regulamin) na stronie www.przelewy24.pl w zakładce Kupuj on-line. Jeśli bilety zostały już sprzedane albo wpłata nastąpi po upływie 20 minut od chwili złożenia Zamówienia biletu, wpłata na konto jest traktowana, jako przedpłata i posiada status " do wykorzystania".
12. Zapłaty można dokonać za pomocą przelewu elektronicznego lub karty płatniczej. Przed dokonaniem płatności należy sprawdzić na stronach rezerwacji on-line, czy system obsługuje bank, z którego będzie dokonana transakcja zapłaty, bądź czy system akceptuje kartę płatniczą, której Kupujący zamierza użyć.
Uwaga! Płatność dokonywana za pośrednictwem banku nie działającego w systemie on-line, opóźnia dostarczenie biletu na wskazany poprawnie adres e-mail.
13. Ogród Zoologiczny nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego.
14. Ceny biletów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
15. Każda transakcja zakupu biletu lub biletów on-line zostanie zakończona nadaniem indywidualnego numeru transakcji oraz przekazaniem biletu drogą elektroniczną w formacie PDF na poprawnie wskazany adres e-mail.
16. Otrzymany bilet należy wydrukować we własnym zakresie.
17. Kupujący odpowiedzialny jest za prawidłowy wydruk biletu lub biletów, jak również ich ochronę na swojej skrzynce pocztowej i bezpieczne przechowywanie. Wysłanie biletu po raz kolejny nie będzie możliwe.
18. Na zakupiony on-line bilet wchodzi pierwszy okazujący się nim zwiedzający, w związku z tym należy przechowywać go w bezpiecznym miejscu. Przekazanie biletu innej osobie, kopiowanie, zgubienie jak również udostępnienie osobom trzecim uniemożliwi Kupującemu wejście do Ogrodu Zoologicznego na ten sam bilet.
19. Ogród Zoologiczny nie ponosi odpowiedzialności oraz nie jest zobowiązany do zwrotu wartości biletu, gdy na skutek sytuacji opisanych w § 2 pkt 19 osoba nieuprawniona wykorzysta bilet.
20. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi ani zamianie na inny termin.
21. Klient zamawiający i kupujący bilet lub bilety ulgowe i bezpłatne przyjmuje do wiadomości, że ich zrealizowanie będzie możliwe tylko i wyłącznie po okazaniu dokumentów uprawniających do
skorzystania z ulg. Bilety ulgowe i bezpłatne bez udokumentowania prawa do ulg, nie uprawniają do wejścia na teren Ogrodu Zoologicznego i są nieważne.
22. Ogród Zoologiczny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu, jak również za zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.
23. Ogród Zoologiczny zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.
§ 3
Ochrona danych
1. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Ogród Zoologiczny w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym jak również wszelkich niezbędnych działań służących do prawidłowego funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
2. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z ezm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
3. Otrzymane dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
4. Administratorem danych osobowych jest Ogród Zoologiczny.
5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
6. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym jak również wszelkich niezbędnych działań służących do prawidłowego funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na Stronie Internetowej danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
8. W trakcie realizacji umowy, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne na Stronie Internetowej.
9. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Kupujących korzystających ze Strony Internetowej: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, NIP.
10. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
11. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
12. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
13. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: 13.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem. 13.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej zoo.poznan.pl
2. Zasady dotyczące wizyty w Ogrodzie Zoologicznym uregulowane są w regulaminie zwiedzania, dostępnym na stronie internetowej zoo.poznan.pl, w zakładce INFORMACJE -> REGULAMIN
3. Informacje uzupełniające dotyczące rezerwacji on-line można uzyskać pod numerem telefonu 61 642 92 36 wew. 1.
4. Reklamacje dotyczące płatności należy kierować do Przelewy24. Pozostałe reklamacje można składać w formie pisemnej na adres Ogrodu Zoologicznego wskazany w § 1 pkt 1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu biletu, datę dokonania transakcji, numer transakcji, opis przedmiotu Reklamacji i kontakt. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od momentu zgłoszenia.
5. Ogród Zoologiczny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie zoo.poznan.pl
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.04.2016 roku.
Ewa Zgrabczyńska
Dyrektor Ogrodu Zoologicznego


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012